Epiphyton of oligotrophic lakes of Leningrad region

 

Elena V. Stanislavskaya

Institute of Limnology of RAS (St Petersburg, Russia)

Here are results of investigation of taxonomic composition, community structure and dominant species of epiphytic algae in 12 oligotrophic lakes located in different geomorphic regions of Leningrad region. In summer epiphytic communities there were 385 algal taxa, they belonged to 6 taxonomic divisions: Cyanophyta (Cyanoprokaryota) – 50 (13%), Bacillaryophyta – 175 (45%), Chlorophyta – 37 (10%), Charophyta – 118 (30%), Xanthophyta – 4 (1,55%), Rhodophyta – 1 (0,45%). The taxonomic structure of each lake was predominant diatoms and desmids, but the biomass was dominated by zygnems and green algae. In total, the taxonomic composition of the epiphyton in the studied lakes is similar, the differences are revealed at the species level. The structure of dominanting epiphyton complex was rather constant and composed by a small number of species. The greatest contribution to the epiphyton was made by Tabellaria flocculosa and species of the genus Bulbochaete. The structure of the epiphyton reflects the undisturbed nature of lake ecosystems, as well as their northern location.

Key words: oligotrophic lakes; epiphyton; taxonomic structure; dominant species

 

Full text of the article in Russian - http://algology.ru/1658

References

 1. Albay M., Akcaalan R. Comparative study of periphyton colonization on common reed (Phragmithes  australis) and artificial substrate in a shallow lake Manyas, Turkey. Hydrobiology. 2003. V.506–509. P. 531–540. DOI: https://doi.org/10.1023/B:HYDR.0000008606.69572.f6
 2. Anisimova O.V., Terlova E.F. Kon’yugaty (Conjugatophiceae, Streptophyta) cevernykh regionov Rossii: Istoriya izucheniya i taksonomicheskii obzor yugaty (Conjugatophiceae, Streptophyta) cevernykh regionov Rossii: Istoriya izucheniya i taksonomicheskii obzor [Conjugates (Conjugatophiceae, Streptophyta) of the northern regions of Russia: History of study and taxonomic review]. Voprosy sovremennoi al'gologii [Issues of modern algology]. 2015. V.2 (9). (in Russ.) URL: http: // algjlogy.ru/ 746 (data – 10.06.2020)
 3. Belyaeva P.G. Sostav I struktura fitoperifitona reki Sylva (Permskij Kraj). [Composition and structure of phytoperiphyton in the Sylva river (Perm territory)]. Botanichesky Zhurnal. 2014. V.99 (8). P. 903–916. (in Russ.)
 4. Denisov D.B. Vodoroslevye soobshchestva razlichnyh landshaftov Kolskogo Severa v ocenke sostoyaniya vodnyh ekosistem [Algal communities different landscapes of the Kola North in the assessment of aquatic ecosystems]. In: Patova E.N. (ed.) Vodorosli: taksonomiya, ekologiya, ispolzovanie v monitoringe. [Algae: taxonomy, ecology, use in monitoring]. UrO RAS, Ekaterinburg, 2011. P. 275–281 (in Russ.)
 5. Hillebrand H., Dürselen C.-D., Kirschtel D., Pollingher U., Zohary T. Biovolume calculation for pelagic and benthic microalgae. J. Phycology. 1999. V.35. P. 403–424. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1529-8817.1999.3520403.x
 6. Komulaynen S.F. Ecologija fitoperifitona malyh rek Vostochnoy Fennoskandii [Ecology of attached algal communities in small rivers of East Fennoscandia]. Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences, Petrozavodsk, 2004. 182 p. (in Russ.)
 7. Komulaynen S.F. Phytoperiphyton in the river of the Khibiny Mountains (Kola Peninsula) Vodorosli: problemy taksonomii, ekologya i ispol'zovanie v monitoringe. [Algae: problems of taxonomy, ecology and use in monitoring.]: Proceedings of Russian conference (Saint-Petersburg, 24–24 September. 2018). Saint-Petersburg, 2018. P. 242–246. (In Russ.)
 8. Kopyrina L.V. Epifitnyye vodorosli ozer doliny Tuymaada Tsentral'noy Yakutii [Epiphytic аlgae of the Lakes of the Tuymaada Valley in Central Yakutia ]. Nauka, Novosibirsk, 2014. 100 p. (in Russ.)
 9. Krasnaya kniga prirody Leningradskoi oblasti. Rasteniya i griby. [Red Data Book of Nature of the Leningrad Region. Plants and mushrooms]. ANO NPO Mir and Family, Saint-Petersburg, 2000. V.2. 672 p. (In Russ.)
 10. Luknitskaya A.F. K flore presnovodnykh zelenykh vodorosley klassa Zygnematophyceae Severo-Zapada Rossii. [To the flora of freshwater green algae of the class Zygnematophyceae North-Western Russia]. In: Patova E.N. (ed.) Vodorosli: taksonomiya, ekologiya, ispolzovanie v monitoringe. [Algae: taxonomy, ecology, use in monitoring]. UrO RAS, Ekaterinburg, 2011. P. 41–46 (in Russ.)
 11. Luknitskaya A.F. Redkie vidy kon’yugat conjugatophyceae charophyta Severa i Severo zapada Rossii. Vodorosli: problemy taksonomii, ekologya i ispol'zovanie v monitoringe. [Algae: problems of taxonomy, ecology and use in monitoring.]: Proceedings of Russian conference (Saint-Petersburg, 24–24 September. 2018). Saint-Petersburg, 2018. P. 271–276. (In Russ.)
 12. Luścińska M. Structure of epiphytic algal communities of Lobelia-lakes in the region of Bory Tucholskie (Poland). Arch. Hydrobiol./Suppl.56. Algological studies.1979. V.24. P. 324–338.
 13. Stanislavskaya E.V. Mnogoletnie izmenenija sostava i struktury rastitel'nogo perifitona [Long-term changes of species composition and structure of periphyton]. In: Trifonova I.S. (ed). Mnogoletnie izmenenija biologicheskih soobshhestv mezotrofnogo ozera v uslovijah klimaticheskih fluktuacij i evtrofirovanija [Long-term changes of biological communities in a mesotrophic lake in conditions of climatic fluctuations and eutrophication]. Lema, Saint-Petersburg, 2008. P. 65–82. (In Russ.)
 14. Stanislavskaya E.V. Sezonnaja dinamika struktury i urovnja biomassy fitoperifitona v raznotipnyh ozerah [Seasonal dynamics of phytoperiphyton structure and biomass level in lakes of different type]. In: Patova E.N. (ed.) Vodorosli: taksonomija, ekologiya, ispol'zovanie v monitoringe [Algae: taxonomy, ecology, use in monitoring]. UrO RAS, Ekaterinburg, 2011. P. 222–226. (In Russ.)
 15. Stanislavskaya E.V. Raznoobrazie perifitonnykh soobshchestv v ozerakh Karel'skogo peresheika [A variety of periphyton communities in the lakes of the Karelian Isthmus]. Zhurnal Sibirskogo Federal'nogo Universiteta. Biologiya [Zhurnal of the Siberian Federal University. Biology]. 2017. N10 (1). P. 35–48. (In Russ.) DOI: https://doi.org/10.17516/1997-1389-0006
 16. Stanislavskaya E.V., Afanas’eva A.L. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya Vachozera (Leningradskaya oblast’) po strukture al’gotsenozov [Assessment of ecological condition of lake Vachozero (Leningrad region) using structure of algocenosises]. Regional’naya ekologya [Regional Ecology]. 2019. V.2 (56). P. 30–42. (in Russ.) DOI: https://doi.org/10.30694/1026-5600.
 17. Stanislavskaya E.V., Trifonova I.S. Produktsionnaya kharakteristika rastitel'nogo perifitona [Production characteristics of plant periphyton]. In: Andronicova I.N. (ed). Osobennosti formirovaniya kachestva vody v raznotipnykh ozerakh Karel'skogo peresheika [Features of the formation of water quality in different types of lakes on the Karelian Isthmus]. Leningrad: Nauka, 1984. P. 192–206. (In Russ.)
 18. Stenina A.S. Diatomovye vodorosli bacillariophyta v ozerakh vostoka bolshezemelskoy tundry [Diatoms (Bacillariophyta) in lakes of Bolshezemelskaya tundra East area]. Komi Research Centre UrO RAS, Syktyvkar, 176 p. (In Russ.)
 19. Sudnicyna D.N. Sostav i struktura letnego fitoperifitona na makrofitah Pskovsko-Chudskogo ozera [Composition and structure of summer periphyton on macrophyte plants of Lake Peipsi]. Perifiton i obrastanie: teorija i praktika. [Periphyton and fouling: theory and practice]: Proceedings of Russian conference (Saint-Petersburg, 22–25 October. 2008). Saint-Petersburg, 2008. P. 138–140. (in Russ.)
 20. Trifonova I.S., Afanaseva A.L., Rusanov A.G. Troficheskoe sostoyanie ozer raznykh landshaftov Karelskogo peresheyka v sovremennykh usloviyakh [Trophic state of lakes in different landscapes of the Karelian Isthmus in modern conditions]. Voda: khimiya i ekologiya. 2016. V.7. P. 3–8. (In Russ.)

 

Author

Stanislavskaya Elena V.

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-2897-7636

Institute of Limnology of RAS, St Petersburg, Russia

stanlen@mail.ru

 

ARTICLE LINK:

Stanislavskaya E.V. Epiphyton of oligotrophic lakes of Leningrad region. Voprosy sovremennoi algologii (Issues of modern algology). 2021. № 1 (25). С. 71–79. URL: http://algology.ru/1658

DOI – https://doi.org/10.33624/2311-0147-2021-1(25)-71-79

When reprinting a link to the site is required

Dear colleagues! If you want to receive the version of the article in PDF format, write to the editor, please and we send it to you with pleasure for free. 
Address - info@algology.ru
Homepage

EDITORIAL BOARD

FOR AUTHORS

PEER REVIEW PROCEDURES

THEMATIC SECTIONS

ENGLISH SUMMARY

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

ARTICLES

NEWS

Contacts


Рассылки Subscribe.Ru
Журнал "Вопросы современной альгологии"
Подписаться письмом


Tegs:
микроводоросли    макроводоросли    пресноводные    морские    симбиотические_водоросли    почвенные    Desmidiales(отд.Сharophyta)    Chlorophyta    Rhodophyta    Conjugatophyceae(Zygnematophyceae)    Phaeophyceae    Chrysophyceae    Диатомеи     Dinophyta    Prymnesiophyta_(Haptophyta)    Cyanophyta    Charophyceae    бентос    планктон    перифитон    кокколитофориды    Экология    Систематика    Флора_и_География    Культивирование    методы_микроскопии    Химический_состав    Минеральное_питание    Ультраструктура    Загрязнение    Биоиндикация    Размножение    Морфогенез    Морфология_и_Морфометрия    Физиология    Морские_травы    Использование    ОПРЕДЕЛИТЕЛИ    Фотосинтез    Фитоценология    Антарктида    Японское_море    Черное_море    Белое_море    Баренцево_море    Карское_море    Дальний_Восток    Азовское_море    Каспийское_море    Чукотское_море    КОНФЕРЕНЦИИ    ПЕРСОНАЛИИ    Bacillariophyceae    ИСТОРИЯ    РЕЦЕНЗИЯ    Биотехнология    Динамические_модели    Экстремальные_экосистемы    Ископаемые_водоросли    Сезонные_изменения    Биоразнообразие    Аральское_море    первичная_продукция    Байкал    молекулярно-генетический_анализ    мониторинг    Хлорофилл_a    гипергалинные_водоемы    сообщества_макрофитов    эвтрофикация    

Contacts

Email: info@algology.ru

Design by
5Dmedia

LICENSE

Эл N ФС 77-22222 от 01 ноября 2005г.

ISSN 2311-0147